Integritetspolicy

För att vi på Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg när du lämnar uppgifter till oss och med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

I vår integritetspolicy nedanbeskriver vi bland annat varför vi hanterar dina personuppgifter, hur vi behandlar dem och hur länge vi sparar dem. Vidareger vi dig mer information om dina rättigheter i vår policy.

Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB
Hestravägen 20, 333 77 Burseryd

Vilka personuppgifter behandlar Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB ?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. Nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra kunder/din arbetsgivare eller våra leverantörer. Insamlingen kan även ske i samband med att du besöker vår webbplats och beställer prover av våra produkter.

Ibland samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Exempelvis kan det vara så att du delar med dig av namn och kontaktinformation till en kollega för att använda i samband med leverans av ert gods. Vi förutsätter då att du som förser oss med andras personuppgifter har deras samtycke eller har något annat giltigt skäl till dela med dig av deras personuppgifter.

  • Allmänna förfrågningar: Namn, kontaktuppgifter, dialoghistorik.
  • Beställare: Namn, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, beställningshistorik, dialoghistorik.
  • Samarbetspartner: Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik.
  • Leverantör: Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik.

Information eller upplysningar som inhämtats automatiskt sammankopplas inte med personupplysningar och ger inte tillgång till identifierbara personupplysningar. Vi kan identifiera datorer/pc genom registrering av ip-adresser, men varken de uppgifter som registrerats genom IP-adresser eller cookies används i samband med direkta förfrågningar eller marknadsföring. Automatiskt lagrad information används enbart till att underlätta och förbättra webbplatsen (www.lsentreprenad.se).

Laglig grund

Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

  • Hantera beställningar, leveranser och kommunikation med våra beställare/kunder
  • Kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
  • Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
  • Fullfölja våra åtaganden som leverantör och samarbetspartner

Vid eventuella marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Behandlingen av dina personuppgifter kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du beställer produkter från Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB så måste vi få vissa personuppgifter från dig för att kunna genomföra leverans av beställd produkt.

Samtycke
Exempel: När du efterfrågar produktinformation, broshyrmaterial eller prover så samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.

Berättigat intresse
Exempel: Vi kontaktar dig för att du i din yrkesroll är delaktig i aktuella eller kommande projekt där våra produkter kan vara relevanta.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlats in. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till dig. Förutsatt att inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan.

Kunder/Beställare
Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som beställare så kommer vi att spara dina personuppgifter i fyra år efter din senaste interaktion med oss. Exempelvis om du beställer produkter av oss, eller för en dialog med oss via e-mail eller telefon.

Kommande kontakter
Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, men till exempel kontaktar dig för att du är delaktig i aktuella eller kommande projekt där våra produkter kan vara relevanta, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst ett år från det att vi samlat in dem.

Anonym data som samles inn via Google Analytics
Denna typ av anonym data raderas efter 14 månader.

Vilka delar vi dina personuppgifter med

Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Det kan dock komma hända att vi delar dina personuppgifter med följande mottagare:

Myndigheter
Exempel: Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Samarbetspartners (Annan personuppgiftsansvarig)
Exempel: Om Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB genomför en leverans av beställd produkt i samarbete med en annan verksamhet, så kommer både Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB och samarbetspartnern att ha tillgång till dina personuppgifter. Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Leverantör av tjänst (Personuppgiftsbiträde)
Exempel: Om Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster såsom transporter, IT-system drift eller ekonomitjänster så kan de behöva tillgång till personuppgifter som Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB har samlat in från dig.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
Lindahl & Sveningsson Entreprenad ABs grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES.

Länkar i Lindahl & Sveningsson Entreprenad ABs digitala kanaler
Det kan förekomma länkar i Lindahl & Sveningsson Entreprenad ABs digitala kanaler (till exempel på våra webbplatser) som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för dataskydd. Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB ansvarar i dessa fall inte för information eller behandling som genomförs i en annan organisations digitala kanal.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB vilka du finner nedan.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du rätt att få en bekräftelse på om Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller.

Rätt till rättelse
Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat och maskinläsbart format. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta kan dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt till radering
Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person.  Notera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd. Detta rätt gäller dock inte om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Vill du utöva någon av dessa rättigheter går det bra att skicka ett e-post till info@lsentreprenad.se

Du kan också skicka ett brev till:

Lindahl & Sveningsson Entreprenad AB AB
Hestravägen 20 – 333 77 Burseryd

Eventuella klagomål

Är du missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@lsentreprenad.se. Skulle du i sin tur inte vara nöjd hur vi hanterar ditt klagomål så får du ta kontakt med Datainspektionen.